انواع ولو

راهنمای مختصر در رابطه با انتخاب شیر

شیر صنعتی (Valve)

…وظیفه اصلی شیر صنعتی بر پایه تنظیم وضعیت قرا