بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان – 1398

بازدید از کارخانه جهت بررسی توانمندی 

اهدای تندیس صنعت گر نمونه به مدیر عامل شرکت کاسپین شیر کادوس

بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان

هفته دولت

بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

25مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان – 1398

بازدید از کارخانه جهت بررسی توانمندی 

اهدای تندیس صنعت گر نمونه کشور به مدیر عامل شرکت کاسپین شیر کادوس

بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان

هفته دولت

بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران