بازرسی و تست شیر

ITP چیست؟
در این مقاله ، اطلاعاتی در مورد طرح بازرسی‌ و تست شیر مورد استفاده در شرکت‌های تولید کننده ارائه شده است.
فرآیند کار با توافق میان خریدار و تولید کننده آغاز می‌شود. تولید کننده یک پیش‌فاکتور (PI) به خریدار ارائه می‌دهد، که مشخصات تجهیزات و قیمت مرتبط را توضیح می‌دهد. سپس خریدار سفارش خرید (PO) را صادر کرده که با این کار پیش فاکتور را نیز تایید می‌کند. قبل از شروع عملیات تولید، خریدار باید یک بازرسی از تجهیزات و یک طرح آزمایش (ITP) را به تولید کننده ارائه دهد.
ITP تمام نکات بازرسی را برای بازرس خریدار مشخص می کند. سپس تولید کننده باید برنامه کنترل کیفی (QCP) پروژه را بر اساس طرح بازرسی و تست شیر فراهم کند. سازنده از پیش زمان حضور بازرس در کارخانه جهت مشاهده، بازرسی‌ و آزمایش‌ را مشخص کرده و اطلاع می‌دهد.

کانال ارتباطی و هماهنگی بین تولید کننده، بازرس خریدار و خریدار توافق در جلسه پیش از بازرسی (PIM) است.

بازرسی و تست شیر 

بر اساس یک شیوه بین المللی، سازنده گزارشی را به خریدار ارسال می‌کند و خریدار گزارش را بررسی می‌کند و پس از تأیید آن را به بازرس ارسال می کند. سپس بازرس به کارخانه سازنده مراجعه می‌کند تا شاهد بازرسی و تست شیر باشد. بازرس خریدار نتایج بازرسی را به خریدار ارسال خواهد کرد. خریدار می‌تواند بازرس خود، که کارمند مستقیم آن است، یا شخص ثالثی را برای انجام بازرسی انتخاب کند.

ITP یک فرمت جدولی دارد. در هر ردیف از جدول، کنترل کیفی و ملزومات بازرسی وجود دارد و این تعیین کننده است که چه شخصی مسئول کنترل و بازرسی است. در ITP سه شخص حضور دارند، تولید کننده، بازرس شخص ثالث (TPI) و مشتری یا خریدار.

بازرسی و تست شیر 

 معمولاً جدول از 3 قسمت تشکیل شده‌ است:

1. قبل از تولید
2. در حال تولید
3. بازرسی نهایی

بخش پیش از تولید شامل جلسه پیش از بازرسی (PIM) و بررسی اسناد کنترل کیفی است که باید قبل از شروع تولید مورد تایید قرار گیرد.

بازرسی و تست شیر 

اصطلاحات مهم در بازرسی و تست شیر

4 اصطلاح مهم در ITP وجود دارد که مسئولیت هر یک از طرفین را تعیین می کند. این اصطلاحات از قرار زیر می‌باشند:

1. (Hold Point (H: بازرس TPI بازرسی و تست‌ شیر ها را انجام می‌دهد و تا تاییدیه بازرس ادامه‌ی تولید متوقف می‌شود. به طور کلی، حضور در جلسه PIM، بازرسی و شناسایی مواد اولیه، بازبینی عملیات حرارتی پس از جوش، تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و بازرسی نهایی، جزو نقاط بازرسی (Hold Point) هستند. همان‌طور که گفته شد در این نقاط عملیات تولید تا زمانی که بازرس‌ها تاییدیه را صادر نکنند متوقف می‌ماند. به طور معمول، تولید کنندگان باید پیش از 7 روز کاری به بازرس TPI اطلاع دهند.

2. (Witness Point (W: سازنده باید به مشتری و بازرس TPI اطلاع دهد تا برای بازرسی و تست شیر حضور پیدا کنند، اما در این مدت تولید ادامه پیدا می‌کند. مشتری می‌تواند این بازرسی را براساس اختیار خود لغو کند و به بازرس TPI اطلاع دهد.

3. (Spot Witness (SW: برای مواردی که دارای Spot Witness هستند، سازنده باید بازرس TPI را به عنوان ناظر ارزیابی احظار کند. به عنوان مثال یک بازدید تصادفی برای تمام آزمایشات UT انجام می‌شود یا یک یا دو بازدید برای آماده‌سازی سطح برای نقاشی انجام می‌شود. منظور از بازدید تصادفی انتخاب 1 یا چند شیر و انجام آزمایش‌های مورد نیاز روی آن‌ها می‌باشد و کل شیرها مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند.

4. (Review (R: بازنگری به معنای بررسی اسناد است که شامل بررسی پرونده‌های کنترل کیفی، گزارش‌های آزمایش و غیره می‌شود. هنگامی که بازرس TPI در دوران Hold Point یا Witness Point است، بازرس می‌تواند اسناد مربوطه را بررسی کند.

مفهوم کلمات اختصار استفاده شده در متن

ITP: Inspection and Test Plan
PI: Performa Invoice
PO: Purchase Order
QCP: Quality Control Plan
PIM: Pre-inspection Meeting
TPI: Third Party Inspector